Obowiązek informacyjny dla zamówień niepodlegających PZP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

2. Dane kontaktowe ADO to: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

3. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można  skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie :

a) art. 6 ust 1 lit. b RODO, w zakresie wymaganym do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana, przed zawarciem umowy, a także do zawarcia, wykonania i rozliczenia umów gdzie stroną jest ADO i Pani/Pan, czyli osoba  której dane dotyczą.

b) art. 6 ust 1 lit. c RODO w celach wynikających z obowiązków prawnych ciążących na ADO jak np. prowadzenia dokumentacji podatkowej.

c) art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest między innymi dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a) Uprawnione organy publiczne,

b) Podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umów w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych

c) Podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności,

d) Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,

e) Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług,

f) Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane osobowe.

ADO może powierzyć Twoje dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia ADO pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.

a) W zakresie ubiegania się o zamówienie - na czas potrzebny do prowadzenia postępowań wstępnych i działań przygotowawczych i przed umownych, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń

b) W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,

c) W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków,

d) W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane przez  okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, przez okres w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane a także do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Informujemy o przysługującym prawie do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

b) sprostowania swoich danych osobowych w uzasadnionych przypadkach, co nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy oraz naruszać integralności protokołu i jego załączników

c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d) przenoszenia danych, w uzasadnionych przypadkach i zakresie

e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania,.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO przysługuje prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).

8. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych przez ADO narusza przepisy o ochronie danych osobowych. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wersja do drukuPowrót

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie