Bonifikaty i odszkodowania

Czy Odbiorca może domagać się bonifikaty od przedsiębiorstwa energetycznego za jednorazową przerwę w dostawie energii elektrycznej, która trwała przez 24 godziny z powodu uszkodzenia sieci elektroenergetycznej?

Nie. Parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji określone zostały w rozdziale 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Z zapisów ww. rozdziału wynika, że dla podmiotów zaliczonych do grup przyłączeniowych IV i V  czyli gospodarstw domowych, dopuszczalny czas trwania:
a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:
  - przerwy planowanej - 16 godzin
  - przerwy nieplanowanej - 24 godzin
b) przerw w ciągu roku, stanowiących sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich, w przypadku:
  - przerw planowanych - 35 godzin
- przerw nieplanowanych - 48 godzin.
Jednocześnie należy pamiętać, że nie każde wstrzymanie dostaw energii następuje z winy  przedsiębiorstwa energetycznego. W niektórych przypadkach odpowiedzialne za taki stan są instalacje elektryczne w budynku odbiorcy, za które przedsiębiorstwo energetyczne nie ponosi odpowiedzialności.

Nie. Parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji określone zostały w rozdziale 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Z zapisów ww. rozdziału wynika, że dla podmiotów zaliczonych do grup przyłączeniowych IV i V  czyli gospodarstw domowych, dopuszczalny czas trwania:

a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:

  • przerwy planowanej -16 godzin
  • przerwy nieplanowanej -  24 godzin

b) przerw w ciągu roku, stanowiących sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich, w przypadku:

  • przerw planowanych - 35 godzin
  • przerw nieplanowanych - 48 godzin.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie każde wstrzymanie dostaw energii następuje z winy  przedsiębiorstwa energetycznego. W niektórych przypadkach odpowiedzialne za taki stan są instalacje elektryczne w budynku odbiorcy, za które przedsiębiorstwo energetyczne nie ponosi odpowiedzialności.

Kiedy należy mi się bonifikata za przerwy w dostawie energii elektrycznej?

Zgodnie z § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, określonych w odrębnych przepisach, Odbiorcy - na jego wniosek - przysługuje bonifikata i upusty, w wysokości określonej w taryfie lub umowie. Wniosek Odbiorcy przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane rozpatrzyć w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia. 
Wielkość bonifikaty w zakresie niedotrzymania poziomu napięcia określa § 41 ust 1 cytowanego rozporządzenia, przepisy ust 2 i 3 odnoszą się do bonifikat z tytułu przerw w dostawie energii. Z przepisów wynika, iż za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotności ceny energii elektrycznej za okres, w którym wystąpiła przerwa; ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa, ustala się na podstawie poboru energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych w umowie sprzedaży energii elektrycznej.
W okresie, w którym nie były dotrzymane standardy jakościowe obsługi odbiorców, a układ pomiarowo-rozliczeniowy umożliwia określenie ilości energii elektrycznej dostarczonej odbiorcy, ilość energii ustala się na podstawie poboru energii elektrycznej w analogicznym okresie rozliczeniowym tego samego dnia tygodnia w poprzednim tygodniu oraz proporcji liczby godzin, w których standardy nie zostały dotrzymane, do całkowitej liczby godzin w okresie rozliczeniowym.

Zgodnie z § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, określonych w odrębnych przepisach, Odbiorcy - na jego wniosek - przysługuje bonifikata i upusty, w wysokości określonej w taryfie lub umowie. Wniosek Odbiorcy przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane rozpatrzyć w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia. 

Wielkość bonifikaty w zakresie niedotrzymania poziomu napięcia określa § 41 ust 1 cytowanego rozporządzenia, przepisy ust 2 i 3 odnoszą się do bonifikat z tytułu przerw w dostawie energii. Z przepisów wynika, iż za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy przysługuje bonifikata w wysokości dziesięciokrotności ceny energii elektrycznej za okres, w którym wystąpiła przerwa; ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa, ustala się na podstawie poboru energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych w umowie sprzedaży energii elektrycznej.

W okresie, w którym nie były dotrzymane standardy jakościowe obsługi odbiorców, a układ pomiarowo-rozliczeniowy umożliwia określenie ilości energii elektrycznej dostarczonej odbiorcy, ilość energii ustala się na podstawie poboru energii elektrycznej w analogicznym okresie rozliczeniowym tego samego dnia tygodnia w poprzednim tygodniu oraz proporcji liczby godzin, w których standardy nie zostały dotrzymane, do całkowitej liczby godzin w okresie rozliczeniowym.

Aby zmienić, zaznacz obszar na mapie lub wybierz z listy

TWÓJ ODDZIAŁ -

Wyczyść lokalizację
zamknij
Gdańsk Kalisz Koszalin Olsztyn Płock Toruń
zamknij
Przeglądarka, z której korzystasz nie obsługuje strony, do której próbujesz uzyskać dostęp. Zalecamy zainstalowanie nowszej wersji, którą można bezpłatnie pobrać tutaj: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie